پروژه های گروه Advertising(تبلیغ کردن)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
افزایش google page rank private_project 4 362500 ۱۳۹۴/۱۲/۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱
استخدام بازاریاب اینترنتی urgent_project,featured_project 3 2800 ۱۳۹۴/۱۲/۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
افزایش google page rank featured_project 4 507500 ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
استخدام بازاریاب اینترنتی featured_project 2 3500 ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
استخدام بازاریاب اینترنتی featured_project 3 4667 ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
افزایش google page rank featured_project 1 1000000 ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹