پروژه های گروه Market Research( تحقیقات بازاریابی)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
استخدام بازاریاب اینترنتی urgent_project,featured_project 3 2800 ۱۳۹۴/۱۲/۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
استخدام بازاریاب اینترنتی featured_project 2 3500 ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
استخدام بازاریاب اینترنتی featured_project 3 4667 ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷