پروژه های گروه Format and Layout (قالب و چیدمان)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
طراحی قالب برای Vbuletin urgent_project,featured_project 5 368000 ۱۳۹۴/۱۲/۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
طراحی قالب برای Vbuletin featured_project 4 340000 ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
پنل sms private_project 1 800000 ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲