پروژه های گروه Research ( تحقیق و پژوهش)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
داده کاوی featured_project 2 400000 ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲