پروژه های گروه English (انگلیسی)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
ترجمه متون تخصصی شیمی featured_project 2 700000 ۱۳۹۴/۱۲/۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
ترجمه متن در مورد کسب و کار از انگلیسی به فارسی urgent_project,featured_project 4 117250 ۱۳۹۴/۱۲/۹ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
داده کاوی featured_project 2 400000 ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
ترجمه تخصصی متن کامپیوتر urgent_project,featured_project 1 110000 ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ ۱۳۹۵/۰۱/۲۰
ترجمه متون تخصصی شیمی featured_project 4 687500 ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
ترجمه 30 صفحه مقاله در مورد بینایی ماشین featured_project 8 217500 ۱۳۹۵/۰۲/۲ ۱۳۹۵/۰۳/۱
ترجمه سه مقاله در مورد یادگیری ماشین 5 120000 ۱۳۹۵/۰۲/۳ ۱۳۹۵/۰۲/۴
ترجمه در حوزه بازاریابی و مدیریت featured_project 4 102000 ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ ۱۳۹۵/۰۴/۲
ترجمه متون تخصصی کامپیوتر و مدیریت featured_project 6 266667 ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
ترجمه تخصصی حوزه فناوری اطلاعات 2 4500 ۱۳۹۶/۰۵/۷ ۱۳۹۶/۰۵/۹