پروژه های گروه Translation (ترجمه)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
ترجمه متن در مورد کسب و کار از انگلیسی به فارسی urgent_project,featured_project 4 117250 ۱۳۹۴/۱۲/۹ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
ترجمه متون تخصصی شیمی featured_project 4 687500 ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
ترجمه اسناد مناقصه 3 550000 ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۱۷
ترجمه 30 صفحه مقاله در مورد بینایی ماشین featured_project 8 217500 ۱۳۹۵/۰۲/۲ ۱۳۹۵/۰۳/۱
ترجمه سه مقاله در مورد یادگیری ماشین 5 120000 ۱۳۹۵/۰۲/۳ ۱۳۹۵/۰۲/۴
ترجمه/تولیدمحتوا درحوزه آنلاین و رایانه و به روزرسانی سایت featured_project 1 120000 ۱۳۹۵/۰۳/۷ ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
ترجمه در حوزه بازاریابی و مدیریت featured_project 4 102000 ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ ۱۳۹۵/۰۴/۲
ترجمه متون تخصصی کامپیوتر و مدیریت featured_project 6 266667 ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
ترجمه تخصصی حوزه فناوری اطلاعات 2 4500 ۱۳۹۶/۰۵/۷ ۱۳۹۶/۰۵/۹