پروژه های گروه Arabic (عربی)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
ترجمه اسناد مناقصه 3 550000 ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۱۷