پروژه های گروه Internet Marketing (بازاریابی اینترنتی)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
بازاریابی الکترونیکی(SEO) featured_project 2 1050000 ۱۳۹۴/۱۲/۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱
استخدام بازاریاب اینترنتی urgent_project,featured_project 3 2800 ۱۳۹۴/۱۲/۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
بازاریابی الکترونیکی(SEO) featured_project 3 850000 ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
استخدام بازاریاب اینترنتی featured_project 2 3500 ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
استخدام بازاریاب اینترنتی featured_project 3 4667 ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷