پروژه های گروه شیمی

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
ترجمه متون تخصصی شیمی featured_project 2 700000 ۱۳۹۴/۱۲/۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
ترجمه متون تخصصی شیمی featured_project 4 687500 ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷