پروژه های گروه مکانیک

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
پروژه تحقیقاتی 0 ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷