پروژه های گروه Matlab and Mathematics (و ریاضیاتMatlab نرم افزار)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
پروژه با MATLAB 0 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
تشخیص و خواندن پلاک خودرو با دوربین 0 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۶/۰۱/۲