پروژه های گروه زبان و ادبیات فارسی

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
تایپ 30 صفحه 10 117900 ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۱۷