پروژه های گروه ICDL

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
ترجمه متن در مورد کسب و کار از انگلیسی به فارسی urgent_project,featured_project 4 117250 ۱۳۹۴/۱۲/۹ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲