پروژه های گروه ارتباط با شرکتهای خصوصی

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
یافتن مشتری برای نرم افزار مدیریت پارکینگ انتظامی 5 3004500 ۱۳۹۵/۰۳/۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲