پروژه های گروه Computer Graphics (گرافیک کامپیوتری)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
طراحی لوگو 1 300000 ۱۳۹۶/۰۵/۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۲