پروژه های گروه eLearning (آموزش الکترونیک)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
ترجمه تخصصی متن کامپیوتر urgent_project,featured_project 1 110000 ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ ۱۳۹۵/۰۱/۲۰