پروژه های گروه Game Design (طراحی بازی)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
نحوه ارسال خروجی به پورت USB در موتور بازی UDK 0 ۱۳۹۵/۰۲/۵ ۱۳۹۵/۰۳/۴