پروژه های گروه Java (جاوا)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
WEB GIS featured_project 3 273333 ۱۳۹۴/۱۲/۵ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
WEB GIS featured_project 3 326667 ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
طراحی وب سایت برج سازان featured_project 3 3433333 ۱۳۹۵/۰۳/۷ ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
مسنجر 0 ۱۳۹۵/۰۴/۶ ۱۳۹۵/۰۵/۵